Kunden i centrum

Amesto eftersträvar en marknadsorienterad filosofi. Vår målsättning är att ge kunderna bästa möjliga service. De som arbetar närmast kunderna kan påverka kundernas upplevelse av Amesto. Därför ska våra medarbetare ha frihet, bemyndigande och ansvar att agera.

Perfektion, professionalism och serviceinställning

Vi vill att Amesto ska vara känt för sin kompetens. Det innebär att vi ska: – leda utvecklingen inom våra verksamhetsområden. – vara uppmärksamma på utvecklingen hos konkurrenterna, ta till oss och förbättra de önskade ändringarna. – producera och erbjuda kvalitetsprodukter och kvalitetstjänster med bästa teknik till lägsta möjliga pris. – uppträda professionellt gentemot marknad och kolleger, så att det är en glädje att vara anställd i vår koncern.

Kostnadsmedvetenhet och resursoptimering

Amesto ska skapa resultat med en lägre resursinsats än våra konkurrenter. Vi ska alltid utvärdera metoder och tekniker och använda mer rationella arbetsmetoder. Amesto ska investera intensivt på de utvalda marknader där det finns tillväxtmöjligheter och vi ska prioritera nödvändiga investeringar för att skapa resultat.

Rättvisa avtal för kunder och leverantörer

Vi ska ha tydliga, rättvisa avtal med kunder och leverantörer. Vi säljer våra egna produkter och säger inget negativt om våra konkurrenter. För att bevara vår integritet ska vi inte ta emot gåvor från våra kunder (utöver vanliga, mindre presenter).

Respekt for individet – förändringsvilja

Vårt mål är att få medarbetarna att trivas genom att bemöta varje person individuellt och med respekt. Medarbetarna ska uppmanas att utveckla sina färdigheter och vi ska eftersträva anställningstrygghet inom koncernen. Medarbetarna måste vara flexibla och kunna anpassa sig till nya jobb och uppgifter för att tillvarata koncernens intressen.

Affärs- och resultatorientering

Vi vill att våra medarbetare ska ha utvecklingspotential och att de visar en resultatorienterad inställning.

Öppenhet, kommunikation och medbestämmande

Alla medarbetare har rätt att få veta så mycket om koncernens policy och planer som kan offentliggöras utan att konkurrensförmågan försämras. Vi vill säkerställa samråd och medbestämmande vid beslut på alla nivåer och vår kommunikation ska vara objektiv och lätt att förstå.

Effektiv ledning

Vår framgång är beroende av en intelligent och aktiv ledning som kan göra varje Amestoanställd till en entusiastisk medarbetare. En ledare ska se till koncernens samlade behov, vara kreativ och öppen för idéer oavsett var de kommer från.

Åtaganden gentemot ägare och samhälle

Amesto-medarbetare ska vara goda samhällsmedborgare på lokal och nationell miljö. Våra företag och våra medarbetare har förpliktelser gentemot aktieägarna som utgör grunden för våra arbetsplatser. Det förpliktigar oss att: – utnyttja de medel som står till vårt förfogande. – sörja för avkastning på investerat kapital. – utnyttja möjligheten till en kontinuerlig lönsam tillväxt.