Sökwebbplats:

Klimatredovisning

Klimatredovisning hjälper dig som ledare att göra mer hållbara val.

People, planet, profit

Därför behöver varje företag en miljöredovisning.

Helt ärligt. Vad krävs för att alla företag ska ha möjlighet att göra mer hållbara val? Vi tror att nyckeln ligger i den insikt man får genom att mäta och redovisa sin miljöpåverkan säger Siri Nilssen på Amesto.

Siri Tjuvholmen_466
Siri Nilssen, CEO Amesto AccountHouse

 

Idag är det mestadels stora företag och aktörer inom offentlig sektor som rapporterar om hur verksamheten påverkar samhället. För vissa känns detta som en plikt, men fler och fler upptäcker att denna insikt faktiskt ger en konkurrensfördel. Det är nog bara en tidsfråga innan en sådan rapportering blir ett krav för små och medelstora företag, säger Siri Nilssen, koncernchef för redovisnings- och lönehanteringsföretagen inom Amesto.

Nilssen påpekar att med nyckeltal som pekar i grön riktning får vi finansiering till förmånligare villkor, nya kunder, är mer attraktiva i kampen för de smartaste människorna och möter krav och regler som blir striktare. För att komma dit måste klimaträkenskaperna ligga till grund för fakta och som en indikator på var saker och ting kan förbättras.

Trenden att vilja påverka är tydlig inom nordiskt näringsliv, många ledare har ändrat inställning till hur deras företag ska uppfattas på marknaden. För många är företagens sociala ansvar lika viktigt som verksamhetens lönsamhet och allt fler styr efter den sk. Triple Bottom Line, eller 3P, People, Planet och Profit.

MÅNGA BÄCKAR SMÅ GER ETT STORT MERVÄRDE TILL!

Insikterna från miljöredovisningen ger företagen svar på vilka åtgärder som ska vidtas. Genom att ge ledarna en roadmap kan de sätta upp mål för vad som är realistiskt att uppnå.

– Ambitiösa klimatmål måste brytas ner på företags-, avdelnings- och personnivå. Chefer och medarbetare kan titta inåt och hitta förbättringar i sin egen verksamhet, och inte minst inflytande i sin egen värdekedja. De kan tvinga leverantörer att ändra sina rutiner och utveckla nya tjänster och produkter som hjälper sina egna kunder att uppnå sina klimatmål. Enligt Siri Nilssen ska medarbetaren förstå hur han eller hon kan bidra.

Nilssen leder en stor nordisk koncern med specialiserade medarbetare som tillhandahåller både strategiska och operativa tjänster inom ekonomi, lön/HR och teknik. Företaget har strävat efter att ligga i framkant i regionen när det gäller tjänster inom klimatredovisning.  Önskan är att ge kunder och deras medarbetare förutsättningar för att göra bättre och mer hållbara val.

- Vi kommer att leverera innovativa lösningar, utveckla och ge råd till våra kunder kring klimatplaner. Vår specialistenhet kommer att utveckla tekniska och lösningar och tjänster för att hjälpa arbetsgivare och anställda att minska sin negativa miljöpåverkan.

Nilssen menar att det finns ett stort behov av en spelare som investerar brett. Enligt NHO är 99 procent av alla företag i Norge små och medelstora. Sektorn sysselsätter 47 procent av alla anställda inom den privata sektorn och står för nästan hälften av det inhemska värdeskapandet – nära 700 miljarder norska kronor.

Vi vet att många vill göra bra val, men de vet inte riktigt var de ska börja. Vi vill hjälpa de många viktiga hörnstensföretagen med kunskap och insikt för att göra bättre klimatval, säger hon.

NYA EU-KRAV KOMMER

I både Norge och EU förs stora morötter fram i form av stödsystem för dem som vill driva omstruktureringar och konkurrensfördelar i upphandlingar. Och snart även svidande piskor i form av fler regler och marknadshinder för dem som inte prioriterar den gröna omställningen i näringslivet. Hållbara affärsmodeller är normen. Samhället måste använda mindre resurser, och de resurser som är i omlopp måste användas bättre.

Nya krav som EU-taxonomi ger företag med positiva klimatkonton enklare tillgång till kapital. De som inte vidtar åtgärder kommer att finna investerare, myndigheter och finansinstitut mer krävande.

En miljöredovisning är en viktigt del i konkurrensen om gynnsamma stödsystem som främjar önskan om omstrukturering. Grön plattform är ett av många exempel på detta.

INSIKTERNA SOM DRIVER KONKURRENSFÖRDELAR

I många branscher betonas nu hållbarhet över pris i upphandlingar, som när 13 kommuner på Haugalandet och Sunnhordland offentligiserade ett IT-kontrakt på 600 miljoner kronor. Med hjälp av köpkraft fick de den globala teknikjätten Lenovo att ändra sina rutiner och transportera maskiner smartare och mer rationellt.

Många spärrade också upp sina ögon när ledande politiker i våra största städer publicerade en gemensam artikel i Aftenposten. Kravet var ändringar i plan- och bygglagen och budskapet var att kommunerna skulle gynna de entreprenörer som kunde leverera fossil- och utsläppsfritt till anläggningar på byggarbetsplatser och i byggverksamhet.  

– Ett bra miljöredovisning är avgörandeför att vinna uppdrag, säger Nilssen.

BÄTTRE VALMÖJLIGHETER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

I samarbete med våra nordiska grannar och Nordiska Revisorsförbundet (NAF) har Accounting Norway fått finansiering från Nordic Innovation för att utveckla en gemensam nordisk standard för hållbarhetsrapportering riktad till små och medelstora företag.

Amesto har bjudits in att delta i pilot-projektet och blir en av de första att testa Accounting Norways nya nordiska standarder för hantering av klimatkonton.

- Vi kommer att ändra förväntningarna på servicen som en redovisningsbyrå levererar. Framöver kommer vi att hjälpa oss och våra kunder att minska utsläppen av växthusgaser. Det handlar om innovation och nödvändig omstrukturering. För våra kunder och för oss själva. Vem är bättre lämpad än ekonomen att se till att kredit och debet går upp i klimatkontona, frågar Nilssen retoriskt.

Eftersom de flesta små och medelstora företag arbetar med en redovisningsbyrå är det inte onaturligt för konsulterna att sitta i förarsätet för fakta.

– Vi har en nyckelroll som näringslivets närmaste rådgivare när kunderna anpassar sig till affärsmodeller som är mer cirkulära och mindre resurskrävande. Många av svaren finns redan i det finansiella systemet. Detskulle därför vara naturligt för revisorn att strukturera, dokumentera och rapportera i klimaträkenskaperna.

Hon menar att miljöbokslutet är lika centralt i morgon som bokslutsrapporten är idag, och har som personligt mål att hållbarhet införlivas i kundernas affärsmodeller.

– Vägen dit handlar om vilja, innovation och kompetens. Tillsammans med våra kunder kommer vi att skapa nya best-praxis, förändra förväntningar och höja standarden, avslutar Nilssen.

PEOPLE, PLANET OCH PROFIT ÄR BRA STRATEGIER FÖR FÖRETAGANDE

Lönsamhet och hållbarhet ska inte ses som två olika saker, utan som två sidor av samma mynt. Triple bottom line (3P) innebär att våra ledare måste leverera inom alla tre områden; People, Planet och Profit.
Trippel bunnlinje 5_466x466

ÄRLIGT TALAT. GÖR DU RÄTT VAL?

I Amesto tror vi att det handlar om de små sakerna, alla de val du gör under en dag. Vi önskar att skapa en gnista för att få dig att börja ställa frågan. Det handlar inte bara om ekonomiskt resultat, utan även om människor och vår planet. Vi tror att stora saker sker om du bara stannar upp och ställer frågan: Gör jag...