Sökwebbplats:

Trippel bunnlinje

Ärligt talat.

Är det möjligt att tjäna pengar samtidigt som du driver en hållbar verksamhet?

People, planet og profit

Så ökar du vinsten med hållbara insatser.

Ärligt talat. Är det möjligt att tjäna pengar samtidigt som du driver en hållbar verksamhet? Svaret är ja, säger Amestos ägare och vd. Men du kan inte skapa engagemang kring hållbarhet, miljö och kultur om din organisation endast mäts på vinst.

 

Arild 466x466 IMG_5338
Arild Spandow, CEO Amesto 

 

Lönsamhet och hållbarhet ska inte ses som två olika saker, utan som två sidor av samma mynt, säger Arild Spandow, vd för Amesto. De har valt att omdirigera ett tidigare ensidigt fokus på vinst till ett ökat fokus på samhället och människorna genom vad som kallas en trippel bottenlinje.

– Triple Bottom Line är en modell som bygger på att mäta företag inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv, utan även ur ett perspektiv som omfattar människor och miljö. Vi kan inte förvänta oss att myndigheterna ska lösa allt åt oss, vi har alla ett ansvar att bidra och att hitta vår rätta plats i ekosystemet, förklarar Arild entusiastiskt.

Ariane Spandow, chef för CSV i Amesto, håller med. Hon arbetar med socialt värdeskapande i företaget och är mycket engagerad i frågan.

– Vi pratade både varmt och mycket om att bry oss i många år, men när det kom till kritan mätte vi bara efter EBITDA. När vi insåg det förstod vi att det behövdes stora förändringar. Inte bara i sättet att tänka utan även i praktiken, och detta lade grunden för ett nytt sätt att mäta, förklarar hon.

Idag följer vi upp våra ledare utifrån metoden 3P med parametrarna People, Planet och Profit. Om exempelvis ekonomiska resultat uppfylls, men People och Planet ligger under minimikraven, uppnås inte målen helt.

"Vår ambition är att förändringar ska initiera en kedjereaktion, där varje länk i hela organisationen ska utmanas till att arbeta med de tre P:na – People, Planet och Profit. Vi kan inte bara sitta och vänta på att utmaningar ska lösa sig av sig själva."

 

 

LÖNSAMT FOKUSSKIFTE

Lönsamhet handlar inte bara om goda finansiella resultat utan hittas i hela organisationen i form av innovation, värdeskapande, engagemang och attraktionskraft. För att vara en attraktiv arbetsplats, en attraktiv partner, eller en attraktiv samhällsaktör måste företagen själva ta en aktiv roll och lyfta viktiga områden.

Men varför är så många företagsledare ovilliga att ta hänsyn till vad som är värdefullt för samhället i stort?

– En av utmaningarna med att skapa värde för samhället i stort kan vara att företagen ofta uppfattar samhällsansvar som en ren kostnad. Men värdeskapande handlar lika mycket om nya affärsmöjligheter som kan förbättra lönsamheten och stärka konkurrenspositionen, förklarar Ariane.

Båda är övertygade om att framtidens arbetstagare kommer att ställa helt andra krav på arbetsgivarna. Nästa generation bryr sig om en större innebörd – de drivs av engagemang mer än något annat. Större krav kommer också att ställas, både av EU och globalt. Om du bara tänker på vinsten hamnar du längst bak i lönsamhetskön även där.

– Men innovation kostar. Så enkelt är det, säger Arild. För att framgångsrikt skapa lönsamhet i hållbarhetsarbetet är det därför grundläggande att du är motiverad, för sådana åtgärder ökar inte vinsten omedelbart.

Hur kan vinsten ökas med hållbara insatser?

För att lyckas med hållbarhet ska du ha ett långsiktigt tänkesätt, och arbeta både målmedvetet och strategiskt med alla delar av din organisation. Ägare och styrelse måste förstå att en sådan förändring kostar både tid och pengar, men samtidigt se värdet av arbetet. För det kommer att ge effekt.

– Involvera, engagera och utmana dina medarbetare, uppmanar Ariane. – Låt hållbarhet bli en del av målet, och låt finansiella mål ta mindre plats i resultatmätningarna. Om du endast mäter efter EBITDA försvinner motivationen.

Gör du bra val?

I Amesto har vi introducerat Triple Bottom Line i alla våra företag, och kopplat målen till kärnverksamheten. Detta sätt att tänka genomsyrar alla beslut och scenarier. Säljare ska bedöma effekten av de tre P:na – People, Planet och Profit – på säljmöten, projektledare ska bedöma vårt miljöavtryck och HR-anställda ska ta vara på och öka engagemanget.

– Det arbete de anställda gör bör inte bara vara meningsfullt för dem, utan för hela det företag vi bygger och det samhälle vi verkar i, säger Arild. Våra medarbetare ska känna sig stolta över att säga att de arbetar på Amesto, och vi tror att meningsfulla jobb stärker vårt rykte, bygger ett stabilt arbetsgivarmärke och leder till nya affärsmöjligheter, fortsätter han.

Till andra som överväger att genomföra sådana åtgärder, avslutar Arild med att retorisk fråga: Gör du bra val i dag? Om inte, kan det vara dags att sätta det på agendan.

Förändringen börjar med dig.

Du behöver inte ha hela processen färdig.

Som engagerad teknikoptimist är Arild säker på att framtiden ser mycket ljusare ut i ljuset av en en trippel bottenlinje . - Men det är viktigt att företag slutar tänka på hållbarhet som ett sidoprojekt. Ur ett affärsperspektiv handlar det om att tänka holistiskt i allt du gör. Det är här vi människor sticker ut från tekniken, tillägger Ariane.

Men var börjar du?
Du behöver inte ha hela processen färdig för att säga att du arbetar med hållbarhet. Det viktigaste är att inse att förändringen börjar med dig.